Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van de Vereniging van Erkende Stress- & Burn-outcoaches (verder te noemen “VESB”). Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

  • De VESB heeft de inhoud van deze website met de grootste zorg samengesteld. Mocht, ondanks deze zorgvuldigheid informatie op deze site verouderd zijn of onjuistheden bevatten, dan aanvaardt de VESB in geen geval aansprakelijkheid van enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van informatie op deze site of het gebruik van de aanwezige hyperlinks. Ook voor schade als gevolg van het tijdelijk disfunctioneren van de website kan de VESB geen aansprakelijkheid aanvaarden.
  • De VESB behoudt zich het recht voor de inhoud van deze site zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te wijzigen. Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit het oogpunt van gebruiksgemak en impliceren niet dat de VESB de gelinkte site(s) goedkeurt of onderschrijft. De VESB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag om commerciële redenen zonder schriftelijke toestemming van de VESB worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Privacy Statement.
  • DE VESB hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van zijn website.
  • Informatie over bezoeken aan de VESB (bijvoorbeeld IP-adressen) wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit ter identificatie van individuele personen.
  • De ten behoeve van informatieverzoeken per e-mail verstrekte gegevens, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.
  • Door deze website te bezoeken en te gebruiken geeft de gebruiker/bezoeker aan dat hij/zij instemt met dit Privacy Statement.
Coaches
  • De VESB toetst bij aanvragen van coaches tot het (aspirant)lidmaatschap van de vereniging vooraf of hij/zij aantoonbaar volgens de door de VESB geformuleerde eisen is opgeleid én de eveneens geformuleerde relevante beroepservaring heeft. Dit biedt uitdrukkelijk geen garantie voor door coachees en/of opdrachtgevers dan wel andere derden te behalen resultaten.
  • De VESB is niet aansprakelijk voor (beroeps) fouten van zijn leden.